Eastern Syriac :ܘܸܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܘܶܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' wi ni:
Category :noun
[Sport]
English :card game : spades ;
French :jeu de cartes : pique ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܟ̰ܸܪ̈ܘܹܐ

See also : ܟܘܼܡܬܵܐ

this word is of Russian origin

mot d'origine russe