Eastern Syriac :ܙܵܡܝܼܢ
Western Syriac :ܙܳܡܺܝܢ
Root :ܙܡܢ
Eastern phonetic :' za: mi:n
Category :noun
[Legal]
English :see also ܥܪܝܼܒܵܐ / ܟܦܝܼܠܵܐ :
French :voir aussi ܥܪܝܼܒܵܐ / ܟܦܝܼܠܵܐ ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܙܵܡܹܢ

See also : ܥܪܝܼܒܵܐ, ܟܦܝܼܠܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun