Eastern Syriac :ܙܵܕܘܿܥܘܵܢܵܐ
Western Syriac :ܙܳܕܽܘܥܘܳܢܳܐ
Eastern phonetic :za: du: ' wa: na:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
Dialect :Eastern Syriac

ܙܵܕܘܿܥܘܵܐ

masculine, feminine = ܙܵܕܘܿܥܘܵܢܬܵܐ

masculin, féminin = ܙܵܕܘܿܥܘܵܢܬܵܐ