Eastern Syriac :ܙܝܼܠܵܢ
Western Syriac :ܙܺܝܠܳܢ
Eastern phonetic :' zi: la:n
[Transport]
English :feminine of ܙܝܼܠܸܢ : I am going , I go , = ܙܵܠܵܗܿ ;
French :féminin de ܙܝܼܠܸܢ : je vais , = ܙܵܠܵܗܿ ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܐܵܙܸܠ