Eastern Syriac :ܙܵܢܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܙܳܢܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :' za: ' na:n ta:
Category :adjective
[Human being]
English :feminine of ܙܵܢܵܢܵܐ : effeminate , womanish ;
French :féminin de ܙܵܢܵܢܵܐ : efféminée , féminine ;
Dialect :Eastern Syriac

this word is of Persian / Turkish origin

mot d'origine persan / turque