Eastern Syriac :ܣܵܪܸܛ
Western Syriac :ܣܳܪܶܛ
Root :ܣܪܛ
Eastern phonetic :' sa: riṭ
Category :noun
[Humanities → Language]
English :1) noun ; = ܙܸܪܛܵܐ ; 2) Bailis Shamun ; adjective : written , scratched / scribbled (?) ;
French :1) nom ; = ܙܸܪܛܵܐ ; 2) Bailis Shamun ; adjectif : écrit , gribouillé (?) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܪܛ, ܙܸܪܛܵܐ, ܣܪܵܛܵܐ, ܣܵܪܘܿܛܘܼܬܵܐ, ܣܵܪܹܛ

See also : ܪܘܼܫܡܵܢܵܝܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun