Eastern Syriac :ܙܸܪܸܟܵ
Western Syriac :ܙܶܪܶܟܳ
Eastern phonetic :' zi ritš
Category :noun
[Country → Fruits]
English :1) = ܙܲܪܫܲܩ ; 2) Salamas : = ܙܸܪܸܫܟ : lead the metal ;
French :1) = ܙܲܪܫܲܩ ; 2) Salamas : = ܙܸܪܸܫܟ : le plomb ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܲܪܫܲܩ, ܙܸܪܸܫܟ