Eastern Syriac :ܚܲܒܘܼܠܵܐ
Western Syriac :ܚܰܒܽܘܠܳܐ
Root :ܚܒܠ
Eastern phonetic :ḥa ' bu: la:
Category :noun
[Human being]
English :1) masculine : one who feels cold , a chilly person ; 2) adjective : feeling cold / chilly ; feminine : ܚܲܒܘܼܠܬܵܐ ;
French :1) masculin : quelqu'un qui a froid , un frileux ; 2) adjectif : frileux , ressentant le froid ; féminin : ܚܲܒܘܼܠܬܵܐ : frileuse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒܠ, ܡܚܲܒܸܠ, ܡܚܲܒܠܸܢ, ܡܚܵܒܸܠ, ܚܵܒܘܼܠܹܐ