Eastern Syriac :ܟܪܲܢܒܵܐ
Western Syriac :ܟܪܰܢܒܳܐ
Eastern phonetic :' kran ba:
Category :noun
[Country → Plants]
English :Yoab Benjamin : a cabbage ;
French :Yoab Benjamin : un chou ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܪܵܒܵܐ, ܩܲܪܢܵܒܝܼܛܵܐ

Variants : ܠܲܗܵܢܵܐ, ܩܪܲܡܒܵܐ

See also : ܚܕܝܼܥܵܐ, ܟܵܠܵܡܵܐ, ܠܝܼܦܵܐ