Eastern Syriac :ܚܸܙ̈ܢܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܶܙ̈ܢܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥiz ' na: tha:
Category :noun
[Government]
English :1) treasures , hoards ; 2) treasuries , safes (?) ;
French :1) des trésors ; 2) des trésoreries , des chambres fortes , des coffres-forts (?) ;
Dialect :Al Qosh, Ashita

Cf. ܚܲܙܢܵܐ, ܚܲܙܝܼܢܵܐ, ܚܲܙܸܢܬܵܐ

Variants : ܚܸܙܵܢܹ̈ܐ

See also : ܡܛܲܫ̈ܝܵܬ݂ܵܐ

plural of ܚܝܼܙܸܢܬܵܐ

pluriel de ܚܝܼܙܸܢܬܵܐ