Eastern Syriac :ܡܸܢ ܩܸܨܲܬ݂
Western Syriac :ܡܶܢ ܩܶܨܰܬ݂
Eastern phonetic :' min ' qi ṣath
Category :preposition
English :because of , on account of , due to ;
French :à cause de , en raison de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܩܸܨܲܬ݂

See also : ܒܲܕܡܹܢ, ܡܸܢ ܓܸܒܵܐ ܕ, ܒܗܵܝܕ, ܒܘܼܕ, ܡܸܢ ܝܲܕ݂, ܡܩܵܕ݇ܡ, ܒܲܕܲܡ, ܒܗܵܝܿ ܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܝܲܕ݂ ܕ, ܥܲܠ ܕ, ܡܵܬܸܒ݂ ܕ