Eastern Syriac :ܒܗܵܝ ܕ
Western Syriac :ܒܗܳܝ ܕ
Eastern phonetic :b ' héd
Category :preposition
English :1) because of ; ܒܗܵܝ ܕܠܵܐ ܩܒܝܼܠ ܠܘܿܟ݂ : because you did not accept ; Rhétoré ; ܘܓܸܠܹ̈ܐ ܟܩܵܝܡܝܼ ܘܸܟܪܵܒ݂ܲܝ ܒܗܵܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܥܒܹܪܹܗ ܒܓܵܘ ܒܪܙܲܪܥܵܐ ܕܝܼܝܲܝܗܝܼ ܚܲܝܠܐ ܬܲܕ ܩܵܝܡܝܼ ܘܪܵܒ݂ܲܝ : plants emerge / arise and grow because God imparted in their seed a force so that they emerge / rise and grow ; 2) now / things being what they are , given the situation , under the present circumstances ; 3) since / given that (?) ; 4) whereas ;
French :1) à cause de ; ܒܗܵܝ ܕܠܵܐ ܩܒܝܼܠ ܠܘܿܟ݂ : parce que tu n'as pas accepté ; Rhétoré ; ܘܓܸܠܹ̈ܐ ܟܩܵܝܡܝܼ ܘܸܟܪܵܒ݂ܲܝ ܒܗܵܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܥܒܹܪܹܗ ܒܓܵܘ ܒܪܙܲܪܥܵܐ ܕܝܼܝܲܝܗܝܼ ܚܲܝܠܐ ܬܲܕ ܩܵܝܡܝܼ ܘܪܵܒ݂ܲܝ : les plantes sortent et grandissent parce que Dieu a introduit dans leur semence une force pour qu'elles lèvent et croissent / a imparti leur semence avec une force (...) ; 2) maintenant que , vu les circonstances , les choses étant ce qu'elles sont , au vu de la situation , la situation étant ce qu'elle est ; 3) puisque , étant donné que ; 4) alors que / bien que , tandis que , considérant que ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܗܵܝܕ, ܡܸܢ ܝܲܕ݂, ܒܗܵܝܿ ܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܝܲܕ݂ ܕ, ܡܗܵܝ ܕ, ܒܗܿܝ ܕ

Variants : ܥܲܠ ܗܵܝܿ ܕ

See also : ܒܲܕܡܹܢ, ܡܸܢ ܓܸܒܵܐ ܕ, ܒܘܼܕ, ܡܩܵܕ݇ܡ, ܒܩܸܨܲܬ݂, ܡܸܢ ܩܸܨܲܬ݂, ܒܲܕܲܡ, ܥܲܠ ܕ

Source : Maclean