Eastern Syriac :ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ
Western Syriac :ܥܰܠ ܗܳܝ ܕ
Eastern phonetic :' al ' ha: id
Category :preposition
English :1) given that , things being as they are , in view of the situation ; 2) since ; 3) whereas ; 4) because of ;
French :1) étant donné que , vu que / attendu que , au vu des circonstances / au vu de la situation / maintenant que ; 2) puisque / en raison du fait que ; 3) alors que 4) à cause de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܗܵܝܕ, ܡܸܢ ܝܲܕ݂, ܒܗܵܝܿ ܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܝܲܕ݂ ܕ, ܥܲܠ ܕ

See also : ܒܲܕܡܹܢ, ܡܸܢ ܓܸܒܵܐ ܕ, ܒܘܼܕ, ܡܩܵܕ݇ܡ, ܒܩܸܨܲܬ݂, ܡܸܢ ܩܸܨܲܬ݂, ܒܲܕܲܡ, ܡܸܛܠ, ܒܐܲܢܹܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ, ܒܗܿܝ, ܟܲܕ

Source : Maclean, Bailis Shamun