Eastern Syriac :ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܪܽܘܒ݂ܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ru: ta:d mar ' a: wa:
Category :proper noun
[Religion]
English :Awa's Friday , the name of the Doctor / Patron of the local church ;
French :le vendredi de Awa nom du docteur / patron de l'église locale ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ, ܐܲܒ݂ܵܐ

Variants : ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ݂ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ