Eastern Syriac :ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܵܪܝܼ
Western Syriac :ܥܪܽܘܒ݂ܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܡܳܪܺܝ
Eastern phonetic :' ru: ta:d ma:r ' ma: ri:
Category :proper noun
[Religion]
English :Mari' s Friday ;
French :le vendredi de Mari ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ

the ninth Friday after Pentecost

le neuvième vendredi après Pentecôte