Eastern Syriac :ܪܵܐܙ ܪܹ̈ܙܹܐ
Western Syriac :ܪܳܐܙ ܪ̈ܶܙܶܐ
Eastern phonetic :raz ' ri: zi:
Category :noun
[Humanities]
English :Lishani : customs , traditions , customs and traditions , the mores (?) ;
French :Lishani : les coutumes , les us-et-coutumes , les usages , la coutume , les traditions , la tradition , les mœurs (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܚܲܨ̈ܠܵܬ݂ܵܐ

See also : ܚܲܨ̈ܠܵܬ݂ܵܐ, ܥܝܵܕܵܐ, ܐܲܟܣܝܼܣ, ܚܲܨ̈ܠܵܬ݂ܵܐ, ܥܝܵܕܵܐ, ܣܵܦܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܒܵܠܵܐ, ܬܲܣܦܝܼܬܵܐ, ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܵܝܕܵܐ