Eastern Syriac :ܥܹܝܢ ܓܵܕ
Western Syriac :ܥܶܝܢ ܓܳܕ
Eastern phonetic :' i:n ga:d (?)
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Engedi ;
French :Ein Guédi , Ain Guédi , Engedi ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܵܨܸܨܘܿܢ ܬܵܡܵܪ, ܥܲܝܢܵܐ, ܓܸܕܝܵܐ, ܓܲܕܝܵܐ, ܥܹܝܢܓܵܕ