Eastern Syriac :ܚܲܢܵܢ
Western Syriac :ܚܰܢܳܢ
Root :ܚܢܢ
Eastern phonetic :' ḥan na:n
Category :proper noun
[Human being]
English :1) Luke : 3, 2 : Annas ; 2) 1 Kings : 16, 1 : Hanani , Peshitta : ܚܲܢܲܢ ;
French :1) Luc : 3, 2 : Anne souverain sacrificateur ; 2) 1 Rois : 16, 1 : Hanani , Peshitta : ܚܲܢܲܢ ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܢܢ, ܒܲܪܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܵܐܸܢ, ܚܲܢܲܢܝܵܐ