Eastern Syriac :ܚܵܪܹܐ
Western Syriac :ܚܳܪܶܐ
Root :ܚܪܐ
Eastern phonetic :' ḥa: ri:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) to defecate , to take a shit / to take a crap ; 2) noun : Al Qosh : = ܒܹܝ ܚܵܪܹܐ : a stable ; 3) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܢܵܨܹܐ / ܡܲܩܪܸܨ : to squabble , to quarrel noisily over petty matters , to bicker / to have a tiff ;
French :1) déféquer , faire ses besoins / aller à la selle , caquer / caguer / chier / faire caca ; 2) nom : Al Qosh : = ܒܹܝ ܚܵܪܹܐ : une écurie ; 3) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܢܵܨܹܐ / ܡܲܩܪܸܨ : se chamailler , avoir une dispute futile , se quereller / se disputer pour un rien , avoir une prise de bec / avoir une bisbille / avoir maille à partir , se crêper le chignon femmes ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܪܐ, ܐ݇ܚܪܵܐ, ܚܪܵܐ, ܐܲܚܪܹܐ, ܐܸܚܪܹܐ, ܚܲܪܝܵܐ, ܐܲܚܪܵܢܵܐ, ܐܲܚܪܵܢܬܵܐ, ܐܸܚܪܹܐ, ܒܹܝܬ݂ ܡܲܚܪܝܵܐ, ܚܪܵܝܵܐ, ܡܲܚܪܝܵܐ

See also : ܐܵܒܸܕܲܣܬ, ܒܹܝܬ ܣܸܠܐܵܐ, ܣܝܼܠܝܵܐ, ܦܪܘܿܬܕܲܩܵܐ, ܒܸܝܬ ܬܸܒܬܵܐ, ܝܵܬܹܒ݂, ܝ݇ܬܵܒ݂ܵܐ, ܙܲܒܸܠ, ܙܲܒܘܼܠܹܐ, ܟܒ݂ܵܝܵܐ, ܟܵܒܹܐ, ܢܵܨܹܐ, ܢܨܵܝܵܐ, ܕܵܪܹܫ, ܕܪܵܫܵܐ, ܡܲܩܪܸܨ, ܡܲܩܪܘܼܨܹܐ

Source : Maclean