Eastern Syriac :ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܠܒ݂ܺܝܫܬܳܐ ܪܽܘܫܡܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :' lwi:š ta: ru:š ' mé ta:
Category :noun
[Army → Military]
English :a uniform ;
French :un informe , une tenue uniforme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܠܒܸܫ, ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ

See also : ܐܸܣܛܠܵܐ