Eastern Syriac :ܬܵܐ
Western Syriac :ܬܳܐ
Eastern phonetic :' ta:
Category :preposition
English :1) for ; ܫܩܘܿܠ ܠܹܗ ܬܵܠܲܝ : take it for them ; Rhétoré (with corroborative avec pronoun) : ܬܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܕܒܵܒܘܿܟ݂ : "for the love of him, of your your father" , for the love of your father = ܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܵܒܘܿܟ݂ ; ܒܪܵܬܵܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܟܸܡܲܪܒ݂ܝܵܐ ܠܹܗ ܬܵܐ ܓܝܵܢܵܗܿ ܒܪܘܿܢܵܐ : Pharaoh's daughter brought him up / raised him for herself as her (own) son ; Rhétoré ; ܚܵܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܦܘܼܪܬܘܿ ܪܲܝܸܣ ܕܦܝܼܒ݂ܘܟܹܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܬܵܐ ܓܝܵܢܹܗ : one day, Purto, the chief of Pivoky, said to himself ; Rhétoré ; ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܲܝ ܥܸܠܝܼ ܕܐ݇ܡܝܼܪܝܼ ܛܵܠܲܝ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܗܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ݇ܝܠܹܗ ܘܕܣܲܝܦܵܐܦܝܼܬ ܠܹܗ : they have not listened to me, I who told them so many times : "Now is is the time for education / learning, time for the sword is gone" ; ܠܵܐ ܦܝܼܬ ܠܲܝ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ: ܦܝܼܒ݂ܘܿܟܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܓ̰ܝܼܙܹ̈ܐ ܡܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫ ܚܵܫܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܦܹܫܲܝܗܝ. ܓܒ݂ܹܐ ܠܲܝ ܪܲܝܸܣ ܬܵܐ ܡܵܬ݂ܲܝ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܒܝܼ ܫܸܟܘܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܕܲܒܲܪܬܵܐ : fifteen years from that day had not passed that the Pivokians, tired / weary of the (sons of) Purto who were no longer good for anything in their responsability, elected for chief of their village, Brikha, who had become a man and who had know-how / less than fifteen years after that day the Pivokians, worried / preoccupied by the (sons of) Purto , who were no longer fitted for their responsabily, chose to elect as the chief of their village Brikha from the Shekuanas, who had turned into a man and was quite capable / competent ; 2) to / in order to / so as to ; Rhétoré ; ܦܘܼܪܬܘܿ ܫܬܹܐ ܠܹܗ ܩܲܠܝܘܼܢܹܗ ܬܵܐ ܡܲܕܡܘܿܟ݂ܹܐ ܚܵܕ݇ ܩܸܨܵܐ ܚܘܼܫܵܒ݂ܹ̈ܐܕܝܼܝܹܗܡܲܪ̈ܝܼܪܹܐ : Purto smoked his kaliun to allay his bitter thoughts a little , Purto puffed away at his kaliun to somewhat allay his bitter thoughts ;
French :1) pour , envers ; ܫܩܘܿܠ ܠܹܗ ܬܵܠܲܝ : prends-le pour eux ; Rhétoré (avec pronom corroboratif) : ܬܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܕܒܵܒܘܿܟ݂ : "pour l'amour de lui, de ton père" , pour l'amour de ton père , = ܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܵܒܘܿܟ݂ ; ܒܪܵܬܵܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܟܸܡܲܪܒ݂ܝܵܐ ܠܹܗ ܬܵܐ ܓܝܵܢܵܗܿ ܒܪܘܿܢܵܐ : la fille de Pharaon l'éleva pour elle-même comme son fils ; Rhétoré ; ܚܵܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܦܘܼܪܬܘܿ ܪܲܝܸܣ ܕܦܝܼܒ݂ܘܟܹܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܬܵܐ ܓܝܵܢܹܗ : un jour, Pourto, chef de Pivoké, se dit en lui-même ; Rhétoré ; ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܲܝ ܥܸܠܝܼ ܕܐ݇ܡܝܼܪܝܼ ܛܵܠܲܝ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܗܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ݇ܝܠܹܗ ܘܕܣܲܝܦܵܐܦܝܼܬ ܠܹܗ : ils ne m'ont pas écouté, moi qui leur ai dit tant de fois : "C'est maintenant le temps de l'instruction, celui du sabre est passé" ; ܠܵܐ ܦܝܼܬ ܠܲܝ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ: ܦܝܼܒ݂ܘܿܟܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܓ̰ܝܼܙܹ̈ܐ ܡܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫ ܚܵܫܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܦܹܫܲܝܗܝ. ܓܒ݂ܹܐ ܠܲܝ ܪܲܝܸܣ ܬܵܐ ܡܵܬ݂ܲܝ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܒܝܼ ܫܸܟܘܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܕܲܒܲܪܬܵܐ : quinze années à partir de ce jour ne s'écoulèrent pas que les Pivokiens, ennuyés des (fils de) Pourto qui n'étaient plus bons à rien dans leur charge, élurent pour chef de leur village Brikha des Chékouana, devenu homme et qui avait du savoir-faire / il ne s'écoula pas quinze années depuis ce jour que les Pivokiens, lassés des (fils de) Pourto , qui n'étaient plus compétents pour leur charge, élirent chef de leur village Brikha des Chékouana, devenu homme et qui était compétent / parfaitement capable ; 2) pour / afin de / dans le but de ; Rhétoré ; ܦܘܼܪܬܘܿ ܫܬܹܐ ܠܹܗ ܩܲܠܝܘܼܢܹܗ ܬܵܐ ܡܲܕܡܘܿܟ݂ܹܐ ܚܵܕ݇ ܩܸܨܵܐ ܚܘܼܫܵܒ݂ܹ̈ܐܕܝܼܝܹܗܡܲܪ̈ܝܼܪܹܐ : Pourto fuma son kalioun pour endormir un peu ses pensées amères ;
Dialect :Zakho, Al Qosh

Cf. ܛܠܵܐ, ܬܵܠܝܼ, ܬܵܠܘܿܟ݂, ܬܵܠܵܟ݂, ܬܵܠܹܗ, ܬܵܠܵܗܿ, ܬܵܠܲܢ, ܬܵܠܵܘܟ݂ܘܼ, ܬܵܠܲܝ, ܬܵܐ

See also : ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ, ܠ

Kurdish origin ; ܬܵܠܝܼ : for me ; ܬܵܠܘܿܟ݂ : for thee ; ܬܵܠܲܢ : for us ; the ܬ is pronounced like a ܛ and can even be written as such. Example : ܛܵܠܝܼ ; In Ashita they say ܛܠܵܐ , in Persia they say ܩܵܐ ; Akkadian ana : for (preposition)

origine kurde ; ܬܵܠܝܼ : pour moi ; ܬܵܠܘܿܟ݂ : pour toi ; ܬܵܠܲܢ : pour nous ; le ܬ se prononce comme un ܛ et peut même s'écrire. Exemple : ܛܵܠܝܼ ; En Ashita on dit ܛܠܵܐ , en Perse on dit ܩܵܐ ; akkadien ana : pour