Eastern Syriac :ܛܵܝܹܦܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܛܳܝܶܦܳܬ̈ܶܐ
Eastern phonetic :ṭa: yi: ' pa: té
Category :noun
[Religion]
English :Gentiles ;
French :les Gentils , les gens des Nations ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܛܵܝܸܦܵܐ, ܛܲܝܦܵܐ̈ܬ, ܛܲܝ̈ܦܵܬ݂ܵܐ

Variants : ܛܵܝܸܦܵܬ̈

this word is of Arabic origin ; Rhétoré : ܛܲܝ̈ܦܵܬ݂ܵܐ (plural of ܛܲܝܦܵܐ / ܛܵܝܸܦܵܐ) : nations

mot d'origine arabe ; Rhétoré : ܛܲܝ̈ܦܵܬ݂ܵܐ (pluriel de ܛܲܝܦܵܐ / ܛܵܝܸܦܵܐ) : les nations