Eastern Syriac :ܛܸܠܵܬ݂ ܐܸܡܵܐܐ
Western Syriac :ܛܶܠܳܬ݂ ܐܶܡܳܐܐ
Eastern phonetic :' ṭi la:th ' i ma:
Category :noun
[Numbers]
English :three hundred , 300 ; in letters : ܫ ;
French :trois cents , 300 ; en lettres : ܫ ;
Dialect :NENA

Cf. ܬܠܵܬ݂ܡܵܐܐ

Variants : ܬܸܠܵܬ݂ ܐܸܡܵܐܐ