Eastern Syriac :ܝܘܼܪܩܵܢܵܐ
Western Syriac :ܝܽܘܪܩܳܢܳܐ
Root :ܝܪܩ
Eastern phonetic :iu:r ' qa: na:
Category :noun
[Colors]
English :noun green ;
French :le vert / le sinople ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܝܪܩ, ܝܘܼܪܵܩܬܵܐ, ܝܵܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܸܩ, ܡܲܪܝܸܩ, ܝܘܼܪܵܩܬܵܐ

Source : Maclean