Eastern Syriac :ܝܼܠܲܝܗܝ
Western Syriac :ܺܝܠܰܝܗܝ
Eastern phonetic :i ' lé
Category :verb
English :masculine and feminine : they are ;
French :ils sont , elles sont ;
Dialect :NENA, Al Qosh, Jello, Ashita

Cf. ܝܼܠܵܗܿ, ܝܼܬܘܿܢ, ܝܼܘܵܚ, ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ, ܝܼܘܸܬ

Variants : ܝܼܠܗ݇ܘܿܢ, ܝܼܠܵܝ, ܝܼܠܲܝܗܝܢܝܼ, ܝܼܢܹܝ