Eastern Syriac :ܝܲܫܒ݂ܝܼ ܒܢܘܿܒ݂
Western Syriac :ܝܰܫܒ݂ܺܝ ܒܢܽܘܒ݂
Eastern phonetic :' iaš wi: ' bnu:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Samuel : 21, 16 : Ishbibenob ;
French :2 Samuel : 21, 16 : Jischbi-Benob ;
Dialect :Classical Syriac

not in Peshitta

pas dans la Peshitta