Eastern Syriac :ܝܲܫܒܵܩ
Western Syriac :ܝܰܫܒܳܩ
Eastern phonetic :' iaš baq
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 25, 2 : Ishbak ;
French :Genèse : 25, 2 : Jischbak ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܐܲܫܒܵܩ

Peshitta : ܐܲܫܒܵܩ

Peshitta : ܐܲܫܒܵܩ