Eastern Syriac :ܝܲܫܘܵܐ
Western Syriac :ܝܰܫܘܳܐ
Eastern phonetic :' iaš wa:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 46, 17 : Ishua ;
French :Genèse : 46, 17 : Jischva ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܝܲܫܘܵܝܵܐ, ܝܲܫܘܝܼ