Eastern Syriac :ܝܼܫܘܿܥܝܼܗ݇ܒ݂
Western Syriac :ܺܝܫܽܘܥܺܝܗ݇ܒ݂
Eastern phonetic :i: ' šu: ia:w
Category :proper noun
[Human being]
English :a man's name : Jesusdedit , Jesusjabus , "Jesus gave" ;
French :nom propre masculin : Jésusdedit , "Jésus a donné" ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܝܼܫܘܿܥ, ܝܗܒ