Eastern Syriac :ܟܵܐܸܡ
Western Syriac :ܟܳܐܶܡ
Eastern phonetic :' ka: im
Category :verb
[Colors]
English :1) to be black ; 2) figurative sense : to be guilty , to be convicted ;
French :1) être noir ; 2) sens figuré : être coupable , être condamné ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܟܘܼܡܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܡܲܟܸܡ, ܡܟ̰ܲܡܟ̰ܸܡ, ܡܟܲܡܟܸܡ, ܟܵܐܸܡ ܦܲܐܬܵܐ

Variants : ܟܵܝܸܡ

Classical Syriac : past ܐܸܟܲܡ / ܝܼܟܸܡ

syriaque classique : passé ܐܸܟܲܡ / ܝܼܟܸܡ

Source : Maclean