Eastern Syriac :ܟ̰ܵܪܦܵܪܬܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܳܪܦܳܪܬܳܐ
Eastern phonetic :tša:r ' pa:r ta:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a shot ; plural : ܟ̰ܵܪܦܵܪܹ̈ܐ : shots / gunshots ;
French :un coup de feu ; pluriel : ܟ̰ܵܪܦܵܪܹ̈ܐ : des coups de feu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟ̰ܵܗܵܐܪܦܵܪܵܗ, ܟ̰ܲܪܦܵܪܵܐ

Variants : ܟ̰ܵܗ݇ܪܦܵܪܬܵܐ

See also : ܓܘܼܠܠܵܐ ܕܐܝܼܣܵܪܬܵܐ, ܟܸܐܦܬܵܐ ܕܐܝܼܣܵܪܬܵܐ

Source : Maclean