Eastern Syriac :ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܟ݂ܒ݂ܳܢܬܳܐ
Root :ܟܘܟܒ
Eastern phonetic :ko:ḥ ' wa:n ta:
Category :adjective
[Sky → Astronomy]
English :feminine of ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܐ : sidereal , stellar , of the stars ;
French :féminin de ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܐ : sidérale , stellaire , des étoiles;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܘܟܒ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܘܼܢܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܘ݇ܦܵܢܵܝܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܘ݇ܦܵܢ, ܟܲܘܟ݂ܒܝܼܠ, ܟܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܲܒ݂ܬܵܐ, ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ, ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ