Eastern Syriac :ܓܵܕܸܫ
Western Syriac :ܓܳܕܶܫ
Eastern phonetic :' ga: diš
Category :verb
English :to heap , to pile ;
French :entasser , empiler , amonceler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܸܕܫܵܐ, ܓܵܕܹܫ, ܓܕܵܫܵܐ

See also : ܟܘܿܡܵܐ, ܟܵܫܝܼܬܵܐ, ܟܫܵܐ, ܟܵܫܹܐ, ܟܫܵܝܵܐ, ܡܲܣܦܹܐ, ܡܲܣܦܘܼܝܹܐ, ܐܲܣܸܢ, ܐܲܣܘܼܢܹܐ, ܓܵܙܹܪ, ܓܙܵܪܵܐ, ܩܘܼܚܵܐ, , ܥܲܪܸܡ, ܥܲܪܘܼܡܹܐ

Source : Maclean