Eastern Syriac :ܟ̰ܵܥܹ
Western Syriac :ܟ̰ܳܥܶ
Eastern phonetic :' tša: é
Category :verb
[Industry]
English :1) see ܫܵܥܹܐ ? : to plaster , to smear , to daub ; 2) to be smooth ; 3) Tiari : see ܓ̰ܥܹܐ : to be tired ;
French :1) voir ܫܵܥܹܐ ? : recouvrir de plâtre / chaux , plâtrer , enduire ; 2) être lisse , être lissé / uni / uniforme ; 3) Tiari : voir ܓ̰ܥܹܐ : être fatigué;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܡܲܟ̰ܘܼܥ, ܡܲܟ̰ܘܼܥܹܐ, ܡܲܟ̰ܘܼܥܬܵܐ, ܟ̰ܘܼܥܝܵܐ, ܟ̰ܘܼܥܬܵܐ, ܟ̰ܵܥܹ