Eastern Syriac :ܟܲܠܒܘܿܢܵܐ
Western Syriac :ܟܰܠܒܽܘܢܳܐ
Eastern phonetic :kal ' bu: na:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a puppy ;
French :un chiot ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܲܠܒܵܐ, ܟܲܠܒܘܼܣܵܐ, ܟܵܠܹܒܬܵܐ

See also : ܒܲܟ̰ܵܐ, ܟ̰ܲܩܵܠ, ܬܘܼܠܠܵܐ, ܓܘܼܪܝܼܬ݂ܵܐ, ܓܘܼܪܝܵܐ, ܟܘܼܪܬܝܼܠܵܐ