Eastern Syriac :ܨܵܕܵܦܵܐ
Western Syriac :ܨܳܕܳܦܳܐ
Eastern phonetic :ṣa: ' da: pa:
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :a seashell / a sea-shell ;
French :un coquillage , la coquille d'un mollusque marin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܵܕܵܦܵܐ

See also : ܚܸܨܦܵܐ, ܬܲܠܝܼܡܵܐ, ܩܠܘܼܦܬܵܐ

Lishani , Akkadian : quliptu : a tortoise-shell , qulpu : shells

Lishani , akkadien : quliptu : carapace de tortue , qulpu : des coquilles / coquillages