Eastern Syriac :ܓܹܠܵܣܬܵܐ
Western Syriac :ܓܶܠܳܣܬܳܐ
Eastern phonetic :gi ' la:s ta:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :a white cherry ; plural : ܓܝܼܠܵܣܹ̈ܐ : white cherries , a cherry-tree ;
French :une cerise blanche ; pluriel : ܓܝܼܠܵܣܹ̈ܐ : des cerises blanches , un cerisier , un cerisier sauvage (?) / merisier (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܝܼܠܵܣܬܵܐ

See also : ܒܲܠܒܵܠܘܿܩ, ܩܸܗܪܲܣܝܵܐ, ܩܸܗܪܵܐܣܘܿܣ

Akkadian : girīṣu (?)

akkadien : girīṣu(?)