Eastern Syriac :ܟ̰ܵܟܵܐ ܢܘܼܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܳܟܳܐ ܢܽܘܪܳܝܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :' tša: ka: nu: ' ra: ia:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a firearm ; ܦܘܼܡܵܐ ܕܟ̰ܵܟܵܐ ܢܘܼܪܵܝܵܐ : the muzzle of a firearm , a gunbarrel ;
French :une arme à feu ; ܦܘܼܡܵܐ ܕܟ̰ܵܟܵܐ ܢܘܼܪܵܝܵܐ : la bouche d'une arme à feu , le canon d'une arme à feu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟ̰ܵܟܵܐ, ܢܗܪ , ܢܘܼܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܵܗܵܪܵܐ , ܢܲܗܪܵܢܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܐ , ܢܘܼܗܵܪܵܐ , ܡܲܢܗܪܵܢܵܐ, ܡܸܬܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܢܘܼܪܵܢܵܐ, ܡܲܠܗܲܝܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܛܘܼܪܢܘܼܪܵܐ, ܟ̰ܵܟܵܐ ܢܘܼܪܵܝܵܐ, ܢܘܼܪܵܝܵܐ, ܢܘܼܪܵܐ

See also : ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܐܝܼܣܵܪܬܵܐ

Source : Other