Eastern Syriac :ܟ̰ܲܡܵܗ݇ܢܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܰܡܳܗ݇ܢܳܐ
Eastern phonetic :tša ' ma: na:
Category :noun
English :agent of ܟ̰ܵܡܸܗ : an extinguisher ;
French :agent de ܟ̰ܵܡܸܗ : un extincteur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟ̰ܡܵܗ