Eastern Syriac :ܙܪܝܼܙܘܼܩܵܐ
Western Syriac :ܙܪܺܝܙܽܘܩܳܐ
Eastern phonetic :zri: ' zu: qa:
Category :noun
[Sport]
English :see also ܕܝܵܠܬܵܐ / ܐ݇ܣܘܿܩ ܨܠܝܼ / ܡܲܫܥܲܫܬܵܐ / ܙܲܡܙܝܼܩܵܐ : a swing ;
French :voir aussi ܕܝܵܠܬܵܐ / ܐ݇ܣܘܿܩ ܨܠܝܼ / ܡܲܫܥܲܫܬܵܐ / ܙܲܡܙܝܼܩܵܐ : une balançoire ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܬܲܢܕܸܠܪܝܼܫܘܿܗ, ܟ̰ܲܢܒܘܼܠܹܐ, ܟ̰ܸܢܓܠܵܘܫܬܵܐ, ܟ̰ܲܢܓܘܼܫܵܐ, ܟ̰ܲܢܓܘܼܫܹܐ, ܦܸܪܝܘܿܢܵܐ

Source : Maclean