Eastern Syriac :ܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܟܶܦ̮ܣܳܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :kiu: sa: ' ni: ta:
Category :noun
[Human being]
English :a menstruous woman ;
French :une femme qui a ses règles ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܵܘܒܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܐ, ܟܸܦ̮ܣܵܐ, ܛܲܡܪܘܼܪܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬܵܐ

Source : Maclean