Eastern Syriac :ܟܲܪܕܠܲܥܡܲܪ
Western Syriac :ܟܰܪܕܠܰܥܡܰܪ
Eastern phonetic :kerd ' la: mar
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 14, 1 : Chedorlaomer ;
French :Genèse : 14, 1 : Chédorlaomer ;
Dialect :Classical Syriac