Eastern Syriac :ܟܘܼܪ̈ܦܵܬܹܐ
Western Syriac :ܟܽܘܪ̈ܦܳܬܶܐ
Eastern phonetic :ku:r ' pa: ti:
Category :noun
[Trade]
English :1) wares ; 2) luggage ;
French :1) des marchandises , des biens ; 2) des bagages ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܸܪܬܵܐ, ܘܲܪܫܵܐ, ܡܲܬܵܐܥ, ܬܹܐܓ݂ܘܼܪܬܵܐ, ܐܲܨܵܨ

Yoab Benjamin ; Akkadian anūt ḫūli : luggage

Yoab Benjamin ; akkadien anūt ḫūli : bagages