Eastern Syriac :ܟܬܵܒܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܟܬܳܒܚܳܢܳܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :kta:b ' ḥa: na:
Category :noun
[Education]
English :a library ;
French :une bibliothèque ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܵܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܟܸܬ݂ܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܵܬܸܒ݂, ܟܬܵܒܚܵܢܵܟ̰ܝܼ

this feminine word is of Persian / Turkish origin

mot féminin d'origine persane / turque