Eastern Syriac :ܟܬܵܒܚܵܢܵܟ̰ܝܼ
Western Syriac :ܟܬܳܒܚܳܢܳܟ̰ܺܝ
Eastern phonetic :kta:b ḥa: ' na: tši:
Category :noun
[Professions]
English :a librarian ;
French :un bibliothécaire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܵܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܟܸܬ݂ܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܵܬܸܒ݂, ܟܬܵܒܚܵܢܵܐ

this word is of Turkish origin

mot d'origine turque