Eastern Syriac :ܡܟܲܬܠܸܢ
Western Syriac :ܡܟܰܬܠܶܢ
Eastern phonetic :(m) ' kat lin
Category :verb
English :1) to tangle , to kink ; 2) to be in a tangle , to be entangled , to be tangled up ;
French :1) enchevêtrer , emmêler , embrouiller , entortiller , faire un sac de nœuds ; 2) être enchevêtré , être emmêlé , être un sac de nœuds ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܛܸܪ, ܩܵܬܸܪ, ܡܟܲܪܬܸܠ, ܟܵܬܸܪ, ܩܛܲܪ, ܡܩܲܛܪܸܢ, ܩܸܬܪܵܐ, ܩܵܬܵܪ

See also : ܡܩܲܪܬܸܠ