Eastern Syriac :ܠܒܵܬ݇ܪܘܼܗܝ
Western Syriac :ܠܒܳܬ݇ܪܽܘܗܝ
Eastern phonetic :l ' ba: ru:
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :back , backwards ; sometimes ܠܵܒܵܬ݇ܪܘܼܗܝ : in a backward direction ;
French :en arrière , vers l'arrière ; parfois ܠܵܒܵܬ݇ܪܘܼܗܝ : vers une direction arrière , en recul ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܠ, -ܠܵ, ܠ, ܒܵܬ݂ܲܪ, ܠܒܵܬ݂ܲܪ

Variants : ܠܒܵܬ݇ܪܐ, ܠܒܵܬ݂ܪܹܗ, ܠܵܒܵܬ݇ܪܵܝܝܼ, ܠܒܵܬ݇ܪܵܝܝܼ

See also : ܠܵܩܲܕ݇ܡܘܼܗܝ