Eastern Syriac :ܠܵܕܝܼܩܝܼܵܐ
Western Syriac :ܠܳܕܺܝܩܺܝܳܐ
Eastern phonetic :la: di: ' qi: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Classical Syriac

ܠܵܐܕܝܼܩܝܼܵܐ