Eastern Syriac :ܠܵܘܹܝܢ
Western Syriac :ܠܳܘܶܝܢ
Eastern phonetic :' la: wi:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a river in Persia / Iran
French :nom de fleuve en Perse / Iran
Dialect :Eastern Syriac