Eastern Syriac :ܡܘܼܟܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܟܳܐ
Eastern phonetic :' mu: ka:
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :1) thence ; 2) that is why (?) / hence (?) / whence (?) ;
French :1) de là , émanant de là-bas ; 2) par conséquent (?) / de ce fait (?) / c'est pourquoi (?) , donc (?) ;
Dialect :Azerbaidjan

Cf. ܠܘܼܟܵܐ